Posted by: mtmsbilig | November 29, 2011

Дасгал 1.


Дасгал 1.

Текст хэлбэршүүлэх.

  1. Үндсэн тексийн фонт: Times New Roman.
  2. Үндсэн текстийн фонтын хэмжээ:  12.
  3. Гарчгийн фонт: Times New Roman.
  4. Гарчгийн фонтын хэмжээ: 14  өнгийг хар хөх болгох.
  5. Өгүүлбэр бүрийн эхлэл, төгсгөлийг зөв тэмдэглэх.
  6. Толгойн мэдээлэл оруулах.
  7. Баримтын хөлд: он, сар, өдөр болон хуудсын дугаар оруулах.
  8. Бүх текстийг хоёр талд нь зэрэгцүүлэх.
  9. Англи текст бүрийг Bold, Italic болгох ба текстийг өөрийн өнгийг улаан, дэвсгэр өнгийг тод шар болгох.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: